งานตรวจสอบวัดคุณภาพไฟฟ้า

บริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า วัดค่าพลังงาน วัดค่าฮาร์มอนิก

ทางบริษัทฯ มีการตรวจวัดค่าพลังงานตามที่ลูกค้าต้องการเพื่อประสิทธิภาพการในการใช้งาน

การดำเนินการตรวจวัดสามารถแบ่งได้ 3 ระยะ ดังนี้

  1. การตรวจวัดระยะสั้น 24 ชม.

เหมาะสำหรับวัดค่ากรณีที่มีการใช้งานในแต่ละวันเหมือนกันทุกวัน

  1. การตรวจวัดระยะกลาง 7 วัน

เหมาะสำหรับวัดค่ากรณีที่มีการใช้งานในแต่ละสัปดาห์เหมือนกันทุกสัปดาห์

  1. การตรวจวัดระยะยาว 1 เดือน

เหมาะสำหรับวัดค่ากรณีที่มีการใช้งานที่ไม่แน่นอนอยู่ตลอดเพื่อนำมาประเมินค่าประสิทธิภาพ

ริการวัดค่ากระแสในการใช้และการรั่วใหล
การตรวจวัดคุณภาพทางไฟฟ้า
การตรวจวัดคุณภาพทางไฟฟ้า