งานตรวจสอบอาคาร  

บริการตรวจสอบอาคาร

ประเภทการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคาร

1.การตรวจสอบใหญ่เป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามรายละเอียดการตรวจสอบให้กระทําทุกระยะ 5 ปี

2.การตรวจสอบประจําปีเป็นการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารตามแผนการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ ประกอบของอาคารประจําปีที่ผู้ตรวจสอบได้จัดทําขึ้น ให้กระทําในช่วงปีระหว่างการตรวจสอบใหญ่เป็นประจําทุกปี

บริการงานตรวจสอบอาคาร
บริการงานตรวจสอบอาคาร
บริการงานตรวจสอบอาคาร