งานตรวจสอบระบบโครงสร้าง

บริการทางด้านตรวจสอบระบบงานทางด้านวิศวกรรม

งานทางด้านโยธา

: บริการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร

: บริการทดสอบโครงสร้างเหล็ก

บริการด้านงานสแกนคอนกรีต

บริการด้านงานสแกนคอนกรีต
บริการตรวจสอบและประเมินโครงสร้างอาคาร
บริการทดสอบโครงสร้างเหล็ก