งานติดตั้งและตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริการตรวจสอบและติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

บริษัทฯ จะมีการตรวจเช็คตามมาตรฐานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยมีรายละเอียดการตรวจสอบดังนี้

- ตรวจเช็คการทำงานของระบบตู้ควบคุม (Fire Control Panel)

- ตรวจเช็คการทำงานของแบตเตอรี่

- ตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์ตรวจจับ Smoke, Heat, Manual Call point อื่นๆ โดยสุ่มตัวอย่างตรวจในแต่ละโซน

- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ ไซเรน , BELL เป็นต้น

- ตรวจสอบการทำงานของตู้ Graphic Annunciator

- จัดทำรายงาน ผลการทดสอบ

บริการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริการตรวจสอบระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้